LEARN KITSAP TRANSIT

Espanol and Tagalog

Hablar español?

Para obtener información acerca de el servicio de tránsito de Kitsap Transit o tarifas en español, por favor llame al 1-800-501-7433 durante las horas normales de oficina. El personal de servicios al cliente se conectará con un intérprete para ayudarle a responder sus preguntas.

Nagsasalita ka ba ng Tagalog?

Para sa impormasyon tungkol serbisyo o pamasahe ng Kitsap Transit sa wikang Tagalog, paki-tawagan ang numero 1-800-501-7433 normal na oras ng trabaho. Customer Service kawani ay kumonekta sa isang taga interpretor upang tulungan sagutin ang iyong katanungan.

Reasons to Use Kitsap Transit

No. 26

Shout out to KT drivers!

...always pleasant to grumpy morning commuters

see all

Rider Stories

view all
pic button

Helpful Videos

view all
pic button

Ways to Share

Offices

60 Washington Avenue, Suite 200, Bremerton, WA 98337 Visit our office Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE